Phra Chaiyaphum Siri Maha Chedi

>>> Description - Location Map - Information
V0218001
V0218002
V0218004
V0218005
V0218006
V0218007
V0218008
V0218009
V0218010
V0218011
V0218013
V0218016
V0218017
V0218018
V0218019
V0218020
V0218022
V0218024
V0218028
V0218029