City Pillar Shrine of Nakhon Phanom

>>> Description - Location Map - Information
K1206054
K1206055
K1206079
K1206081
K1206082
K1206083
K1206086
K1206090
K1206095
U1206080
U1206081
U1206082
U1206083